Protocol veiligheid en gedragsregels

Veilig sporten bij de Haarlemse Damclub

Het bestuur van de Haarlemse Damclub vindt het belangrijk dat iedereen die komt dammen dat kan doen in een “veilig en respectvol sportklimaat”. Daarom heeft de Haarlemse Damclub een aantal omgangsregels, gedragsregels voor begeleiders en huisregels opgesteld. Wie zicht hieraan houdt, is van harte welkom.

Omgangsregels
Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging, en houdt zich aan de omgangsregels.
De afspraken over de manier van omgaan met elkaar zijn belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dat kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dat betekent dat in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn. Wij vragen van alle seniorleden, jeugdleden en hun ouders, en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk of persoonlijk leven.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zonodig bij het bestuur.

Gedragsregels voor begeleiders
De gedragsregels voor begeleiders gelden voor allen die direct of indirect betrokken zijn bij de begeleiding of sportbeoefening (trainers, coaches, andere betrokkenen zoals familieleden en bestuursleden) van een of meerdere jeugdleden van de vereniging. Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF (waarvan ook de KNDB lid is) en worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties.
 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de jeugdleden zich veilig voelen. Eén op één situaties worden zoveel mogelijk vermeden.
 2. De begeleider respecteert de waardigheid van de jeugdleden en dringt niet verder door in hun privéleven dan nodig is.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de jeugdleden.
 4. Het belang van de jeugdleden staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de jeugdleden.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige leden tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
 6. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van het lid en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 7. De begeleider raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 8. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 9. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de deelnemer, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainingen, wedstrijden en reizen.
 10. De begeleider heeft binnen de sportieve situatie de plicht de deelnemers te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 11. De begeleider geeft de deelnemer geen( im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de leden, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 12. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de deelnemer, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de deelnemer of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 13. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de leden worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Vertrouwenspersoon
Iedereen bij de Haarlemse Damclub moet zich aan bovenstaande regels houden, leden, trainers, begeleiders en ouders.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en heeft daarom o.a. een vertrouwenspersoon aangesteld die je kunt aanspreken als er dingen gebeuren tijdens het dammen waar je last van hebt en waardoor je je onveilig voelt. Iedereen kan een beroep op de vertrouwenspersoon doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en/of aangiften van agressie, pesten en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon het aanspreekpunt en kan je met een gesprek verder helpen door je de weg te wijzen naar het oplossen van het probleem. Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat binnen de vereniging gebeurt, wordt er van dit gesprek een verslag gemaakt zonder namen te noemen. Behalve als de veiligheid van meer mensen in gevaar komt, dan zullen namen worden genoemd.
De vertrouwenspersoon van de Haarlemse Damclub is:
Paul Smit, tel. 023-5271676 en 06-24616853, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders
 1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het Denksportcentrum “’t Spaerne” in Haarlem. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
 2. We beginnen om 18.45 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
 3. Vanaf 19.45 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
 4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
 5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
 6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
 7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
 8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.

Huisregels jeugddammers

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders
 1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het Denksportcentrum “’t Spaerne” in Haarlem. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
 2. We beginnen om 18.45 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
 3. Vanaf 19.45 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
 4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
 5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
 6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
 7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
 8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.

Locatie

Je kunt ons iedere maandagavond van 19:30 tot 23:00 of later (het denksportcentrum sluit om 02.00 uur) vinden in:
Denksportcentrum 't Spaerne, Spaarndamseweg 416, 2022 EA Haarlem 023-5262585

Bestuur

Het bestuur van de Haarlemsche Damclub bestaat uit de volgende personen met tussen haakjes het jaar van aftreden:

Voorzitter (2020)
Pieter Schoonderbeek
Heijermanswende 8
2182 WX Hillegom
tel. 0252 524269
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris (2019)
Gerard van Velzen
Laurens Reaellaan 91
2024 BD Haarlem
tel. 023 5336748
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester (2021)
Carlo Koopman
Snelliuslaan 7
2105 RG Heemstede
tel: 06 28643379
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdleider (2020)
Roberto Vesciano
tel. 06 29518352
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdcoördinator (2019)
Ferdi Uilhoorn
Oostenrijklaan 63
2034 BG Haarlem
023 5338127
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursleden worden voor 3 jaren gekozen en zijn herkiesbaar, zie statuten artikel 2.
Aftreedschema:
Voorzitter en wedstrijdleider: 2011 - 2014 - 2017 - 2020
Penningmeester en algemeen adjunct: 2012 - 2015 - 2018 - 2021
Secretaris en jeugdcoördinator: 2013 - 2016 - 2019 - 2022 

AVG functionaris en vertrouwenspersoon
Paul Smit 
Zocherstraat 5d
2021 DG Haarlem
023 5271676
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster
Marcel Kosters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ereleden

Cees Teeuwen
Ton Smit 

Leden van verdienste

Piet Karregat

HDC Eregalerij

Dit zijn de leden die langer dan 25 jaar onafgebroken lid zijn van de HDC:

Cor Verdel
Dimitri Otto
Ton Smit
Frank Hagebeek
Cees Teeuwen

Jeugdbegeleiders

Dimitri Otto
Ferdi Uilhoorn
Joep Kerkhoff
Marcel Kosters
Roberto Vesciano

Prijzenkast

Kampioenschap van Nederland voor clubteams:
 • 1926: Haarlemsche Damclub HDC
 • 1928: Haarlemsche Damclub HDC
 • 1931: Haarlemsche Damclub HDC
 • 1933: Haarlemsche Damclub HDC
HDC clubkampioenen vanaf het begin van de vereniging in 1907

Historie

Korte historie van de Haarlemsche Damclub (HDC)
(zie ook jubileumboek 1907-2007)
Opgericht op 1 juli 1907 is HDC een van de oudste damverenigingen in Nederland. De club bestond al 4 jaar voor de dambond (nu KNDB) in 1911 het levenslicht zag. De oprichting vond plaats in het toenmalig bekende café Fibbe in de Kruisstraat te Haarlem. Een van de initiatienemers was W.A. Matla, die de eerste jaren de club als voorzitter leidde. In 1915 behaalde het lid M. ten Brink op 24 jarige leeftijd de meestertitel en dit werkte stimulerend op een groep jonge en enthousiaste dammers, waaronder de gebroeders Van Dartelen.

Informatie over het dammen in Haarlem voor 1907 via deze link:    http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/damclubs-1899-1906/156-8
Voor informatie daarna moet u klikken op de link:   http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/damclubs-1907-1911/9-4

J.W. van Dartelen ontpopte zich als een groot organisator en droeg, eerst als secretaris en later als voorzitter in belangrijke mate bij aan een kwantitatief en ook kwalitatief sterke vereniging. P.J. van Dartelen nam verschillende keren deel aan het kampioenschap van Nederland met als beste prestaties: een tweede plaats in 1933 en derde plaatsen in 1925, 1931, 1932 en 1943.


Medaille van J.W. van Dartelen (met dank aan Peter van Dartelen).

De jaren '20 en begin '30 waren gouden jaren voor de HDC. Het eerste team behaalde 4 keer het kampioenschap van Nederland voor clubtientallen, namelijk in 1926, 1928, 1931 en 1933. Dan verlaten in jaren dertig een aantal sterke spelers de vereniging en richten een nieuwe Haarlemse damclub op onder de naam "Oosterkwartier". Dammen leeft in die tijd, want Haarlem telt 8 damverenigingen, terwijl er ook 8 damclubs in de omgeving actief zijn. Nu is HDC de enige damvereniging in Haarlem en bestaan in de omgeving alleen nog damclub Heemstede, DCIJ (IJmuiden) en BDC (Beverwijk).

Na de tweede wereldoorlog speelt HDC geen hoofdrol meer op landelijk niveau. De teams spelen op districts- en provinciaal niveau. In het seizoen 2002 - 2003 weet het eerste team van HDC een gedeelde eerste plaats in de provinciale hoofdklasse (Noord Holland) te behalen. Dit is het moment weer landelijk aan de weg te gaan timmeren en in het seizoen 2003 - 2004 speelt HDC in de landelijke tweede klasse. Op weg naar…?

Opmerkelijk

Opmerkelijk feit: een club die op weg is naar zijn 100 -ste verjaardag is in het verleden 66 jaar geleid door slechts twee voorzitters. J.W. van Dartelen hanteerde de voorzittershamer 32 jaar en zijn opvolger J. Meure deed er nog een schepje bovenop met 34 jaar. J.W. van Dartelen was in de jaren '20, '30 en '40 een alom bekende naam in de damwereld. J. Meure was dit na hem; hij is niet voor niets tot ere-voorzitter van de HDC, de PNHDB en de KNDB benoemd. Organisatorisch heeft hij veel voor de damsport betekend. Hij is de enig echte "mister HDC".

Ondanks de malaise in de damsport ziet de toekomst er voor de HDC niet slecht uit. Met de komst van sterke spelers als Mark Deurloo en Varno Morseld hoopt de vereniging bij het 100 jarig bestaan ook weer landelijk mee te tellen.

Het Zilveren Dambord

Het zilveren dambord kreeg de toenmalige voorzitter van HDC (J.W. van Dartelen) in 1941 als cadeau van een damliefhebber, die onbekend wenste te blijven. Vijftig jaar later mocht de heer J. Meure (die deze opdracht van J.W. van Dartelen had gekregen) zijn naam onthullen: het was de oud wereldkampioen dammen Herman Hoogland. J.W. van Dartelen schonk het bord op zijn beurt aan de HDC met de uitdrukkelijke bepaling dat het bord als voortdurende wisselprijs moest dienen. Het is een dambord, waarvan alle honderd speelvelden zijn gegraveerd in een zilveren plaat, vervaardigd door 't Huis van St. Eloy te Hintham. Het bord heeft een grootte van 36 x 36 cm en een gewicht van 1.22 kg zilver. Waarde van het bord bij de schenking in 1941 was 200,-- gulden. Het bord dient als prijs voor een door HDC uit te schrijven toenooi, maar blijft eigendom van de HDC. De naam van de winnaar van het toernooi wordt gegraveerd in een van de honderd speelvelden.

Eind jaren '40 is er twee of drie keer om dit bord gespeeld, maar de gegevens daarvan ontbreken en de naam van de winnaar werd nog niet in het bord gegraveerd.

Bij het 45 jarig bestaan van de HDC in 1952 startte het Zilveren Dambord Toernooi als een individuele wedstrijd. De eerste winnaars waren:
 • 1952 : W. de Jong (Oosterkwartier)
 • 1953 : J.B. Sluiter (HDC)
 • 1954 : J.B. Sluiter (HDC)

Hierna werd het steeds een toernooi tussen de damverenigingen uit Haarlem en omstreken. Eerst speelde men met 10-tallen, later 8-tallen de laatste jaren met 4-tallen.

Winnende verenigingen:

1955      Het Oosten
1956      HDC 
1957      Het Oosten
1959 / 60 Het Oosten
1961 / 62 Het Oosten
1962 / 63 Het Oosten
1963 / 64 Het Oosten
1964 / 65 HDC 
1967      HDC 
1968      Het Oosten
1969      HDC 
1970 
1971 
1972      Heemstede
1973 
1974 
1975 
1976      BDC 
1977      BDC 
1978      DCIJ 
1979      Heemstede
1980      Heemstede
1981      DCIJ 
1982      DCIJ 
1983      DCIJ 
1984      DCIJ 
1985      BDC 
1986      DCIJ 
1986      DCIJ 
1987      DCIJ 
1988      Côte d'Or (DCIJ)
1989      Côte d'Or (DCIJ)
1990      BDC 
1991      DCIJ 
1992      DCIJ 
1993      Heemstede
1994      DCIJ 
1995      Heemstede
1996      Heemstede
1997      Het Oosten
1998 
1999      DCIJ
2000      DCIJ
© 2017 haarlemse damclub