Marcel Kosters kandidaat voor KNDB-bestuur

Clubgenoot Marcel Kosters zal op de eerstkomende bondsraadveragdering door het KNDB bestuur worden voorgedragen voor een bestuursfunctie, tot die tijd zal hij als waarnemend secretaris optreden. Voor een kort verslag van de Algemene Vergadering en de Bondsraadsvergadering op zaterdag 10 januari 2004

Kort verslag van de Algemene Vergadering en de Bondsraadsvergadering op zaterdag 10 januari 2004

Van de nieuwe statuten, die door de algemene vergadering van 9 november 2002 reeds waren goedgekeurd, is door de notaris een akte opgemaakt.

De afgevaardigden bekrachtigden de besluiten die genomen zijn na de AV van 9 november 2002 en voor de instelling van de bondsraad. De bondsraadsleden gingen akkoord met de besluiten die reeds in de vergaderingen van 12 april en 21 juni 2003 waren genomen.

Op de eerstvolgende bondsraadsvergadering zullen Nadine van Tiel en Marcel Kosters door het bestuur worden voorgedragen als kandidaat voor een bestuursfunctie. Tot die tijd zal Marcel Kosters als waarnemend secretaris optreden en Nadine van Tiel als waarnemend coördinator trainingen en opleidingen.

Richard Koot werd benoemd tot lid van verdienste van de KNDB. Erno Prosman en Tjitse Offinga werden benoemd tot bondsraadslid. Joop Smit werd benoemd tot lid van de Tuchtcommissie van de KNDB.

Gerard de Groot heeft zijn functie als plaatsvervangend voorzitter van de bondsraad neergelegd. Er hebben zich nog geen kandidaten voor deze functie gemeld.

De contributie wordt met ingang van 1 januari 2004 verhoogd met een bedrag van 4 euro op jaarbasis voor een seniorlid. Dit is inclusief de jaarlijkse verhoging vanwege de indexering. Deze verhoging is ondermeer een gevolg van de vermindering van subsidie van VWS.

De bondsraad deed een dringend beroep op het bestuur om de budgetten voor het meisjes- en vrouwendammen niet te schrappen. Het bestuur zegde toe met deze wens rekening te zullen houden en op zoek te gaan naar mogelijke verschuivingen in de begroting.

Het plan om met ingang van het NK 2004 bij de strijd om de nationale titel een puntenoverwinning in te voeren, is voor een jaar uitgesteld. Gedurende die periode zal met de FMJD worden overlegd of men ook daar deze vernieuwing kan accepteren. Het aantal winstpartijen is vanaf heden beslissend voor de bepaling van de eindstand bij gelijk eindigen. Dit is in overeenstemming met de internationale regels.

De criteria voor deelname aan het NK sneldammen in de categorieën B en C zijn met onmiddellijke ingang gewijzigd. Deze zijn nu gebaseerd op de rating van de deelnemers.

De juniorenkampioen van Nederland krijgt, ongeacht zijn leeftijd, het jaar daaropvolgend gelegenheid om aan de halve finale algemeen deel te nemen. Voorts is er bij de halve finale voortaan altijd tenminste één plaats die door het bestuur wordt ingevuld.

Het pupillenkampioenschap van Nederland wordt met een halve finale uitgebreid.

De KNDB zal op korte termijn een nieuw dopingreglement dienen in te voeren dat voldoet aan de WADA-eisen. De uitzonderingspositie die de denksporten tot nog toe hadden door slechts op vijf stoffen te controleren, is hiermee van de baan. Voortaan zal er worden gecontroleerd op alle stoffen die voorkomen op de IOC-lijst. Ook het aantal te controleren sporters wordt uitgebreid. Via de KNDB-website, Het Damspel en de toernooiboekjes zal de voorlichting aan de sporters plaatsvinden.

Johan Haijtink
Bondsdirecteur
© 2017 haarlemse damclub